null Cần có mức lương hợp lý cho cán bộ công đoàn chuyên trách tại cơ sở

Chi tiết bài viết Chi tiết bài viết

Cần có mức lương hợp lý cho cán bộ công đoàn chuyên trách tại cơ sở

Tóm tắt

Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đang cho ý kiến về dự thảo quyết định việc ban hành Quy định về bố trí cán bộ công đoàn chuyên trách tại công đoàn cơ sở.

Theo dự thảo, việc bố trí cán bộ công đoàn chuyên trách phải xuất phát từ nhu cầu của công đoàn cơ sở; phù hợp với khả năng chi trả tiền lương, phụ cấp từ nguồn thu của công đoàn cơ sở và hỗ trợ của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; được tiến hành công khai, dân chủ và có sự trao đổi, thỏa thuận giữa công đoàn có thẩm quyền với với thủ trưởng cơ quan, đơn vị hoặc người sử dụng lao động.

Dự thảo đề xuất: Công đoàn cơ sở có từ 1.500 đoàn viên trở lên được bố trí 1 cán bộ công đoàn chuyên trách. Cứ tăng thêm 1.500 đoàn viên được bố trí thêm một công đoàn công đoàn chuyên trách, khi số lượng vượt quá 10.000 đoàn viên thì cứ tăng thêm 5.000 đoàn viên được bố trí thêm một cán bộ công đoàn chuyên trách.

Bên cạnh đó, công đoàn cơ sở có dưới 1.500 đoàn viên nhưng do yêu cầu nhiệm vụ có thể được bố trí cán bộ công đoàn chuyên trách theo quyết định của Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn. 

Dự thảo cũng quy định tiền lương và các chế độ chính sách đối với cán bộ công đoàn chuyên trách tại công đoàn cơ sở.

Theo đó, cán bộ công đoàn chuyên trách do cấp công đoàn có thẩm quyền bố trí có thời hạn làm cán bộ công đoàn chuyên trách hoặc làm công việc thường xuyên tại công đoàn cơ sở được hưởng lương theo quy định của Nhà nước và của Tổng Liên đoàn. Liên đoàn lao động tỉnh, thành phố, công đoàn ngành Trung ương và tương đương hoặc ủy quyền cho công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở xem xét, hỗ trợ phụ cấp hàng tháng đối với cán bộ công đoàn đi cơ sở, nhưng không vượt quá mức lương tối thiểu vùng của doanh nghiệp, đơn vị nơi bố trí cán bộ công đoàn chuyên trách đang áp dụng.    

Người đang làm việc tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được bầu làm cán bộ công đoàn cơ sở hoặc bố trí làm công việc thường xuyên của công đoàn cơ sở, do công đoàn cơ sở chi trả tiền lương được hưởng lương và các khoản phụ cấp (nếu có) theo hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp từ nguồn tài chính của công đoàn cơ sở. Công đoàn cấp có thẩm quyền bố trí cán bộ công đoàn chuyên trách thoả thuận với thủ trưởng cơ quan hoặc người sử dụng lao động hỗ trợ phần thu nhập chênh lệch của cán bộ công đoàn chuyên trách với vị trí chuyên môn tương đương của cơ quan, đơn vị doanh nghiệp. 

Khi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có thay đổi về tiền lương tối thiểu theo quy định của Chính phủ, thì tiền lương của chuyên trách công đoàn tại công đoàn cơ sở cũng thay đổi tương ứng với người lao động trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp…

Góp ý về nội dung này, đồng chí Trương Thị Bích Hạnh – Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương cho rằng, quy định này là cần thiết, tạo cơ sở, hành lang cho công đoàn cơ sở nào có điều kiện thì bố trí cán bộ công đoàn chuyên trách.

Đồng chí Trần Quang Huy – Chủ tịch Công đoàn Công thương Việt Nam - cho rằng, quy định này rất cần thiết để triển khai tốt hơn các hoạt động công đoàn tại cơ sở. Đồng chí Trần Quang Huy cho rằng, cần có mức lương hợp lý cho cán bộ công đoàn chuyên trách tại cơ sở... 

Đồng chí Vũ Minh Đức – Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam -  bày tỏ đồng tình với việc bố trí cán bộ công đoàn chuyên trách tại cơ sở tính theo số lượng đoàn viên, nhưng đề nghị, ngoài tiêu chí này ra cũng phải xem xét tính chất đặc thù. 

“Cần tâm đến chế độ chính sách đối với cán bộ công đoàn cơ sở, để họ có thêm động lực tham gia công tác công đoàn. Chế độ chính sách này hoặc là từ tổ chức công đoàn, hoặc là từ chuyên môn trên cơ sở phối hợp bằng văn bản giữa chuyên môn và công đoàn” – đồng chí Vũ Minh Đức góp ý.  

BẢO HÂN (báo lao động)

Có thể bạn quan tâm