null Trung tâm Ứng dụng khoa học kỹ thuật và Dịch vụ Bảo hộ Lao động mở lớp huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

Trang chủ Chi tiết bài viết

Trung tâm Ứng dụng khoa học kỹ thuật và Dịch vụ Bảo hộ Lao động mở lớp huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

Ngày 26/02/2023, tại Công ty TNHH Một thành viên Mỹ Trà (Thành Phố Cao Lãnh), Trung tâm Ứng dụng khoa học kỹ thuật và Dịch vụ Bảo hộ Lao động mở lớp huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động, có 17 học viên là công nhân Công ty tham dự.

 

Lớp huấn luyện nhằm giúp cho tất cả các học viên cập nhật kiến thức cơ bản về an toàn, vệ sinh lao động; văn bản pháp luật, quy định nhà nước liên quan đến công tác an toàn, vệ sinh lao động; các biện pháp an toàn, phòng chống cháy nổ trong chiết nạp, vận chuyển, sắp xếp và kinh doanh khí hóa lỏng.   

  

                                                                                       Kiều Thiên