.::Trang thong tin dien tu Lien Doan Lao Dong::.
STT Số Ký Hiệu Ngày Ký Trích yếu và tải Văn Bản
1
671/HD-HĐTĐKT
30/3/2018
2
909/QĐ-UBND.HC
09/08/2017
3
102/2016/QH13
05/4/2016
4
1924/QĐ-TLĐ
20/12/2016
5
15/2016/TT-BLĐTBXH
28/6/2016
6
36/2012/TT-BLĐTBXH
28/12/2012
7
1152/2003/QĐ-BLĐTBXH
18/9/2003
8
1580/2000/QĐ-BLĐTBXH
26/12/2000
9
190/1999/QĐ-BLĐTBXH
03/3/1999
10

Xem thêm các văn bản khác:

 <<   <   1   2   >   >>