.::Trang thong tin dien tu Lien Doan Lao Dong::.
Nội dung chi tiết
Nghe bài     Cỡ chữ : A- A A+
Ban biên tập trang tin điện tử LĐLĐ Tỉnh

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH ĐỒNG THÁP

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 121/QĐ-LĐLĐ

      Đồng Tháp, ngày 17 tháng 10 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban Biên tập Trang Thông tin điện tử

Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Tháp

BAN THƯỜNG VỤ LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH ĐỒNG THÁP

- Căn cứ Điều lệ Công đoàn Việt Nam;

- Căn cứ Quyết định số 240/QĐ-UBND-HC ngày 14/02/2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành Quy chế cung cấp, biên tập và phổ biến thông tin trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Đồng Tháp;

- Xét đề nghị của Ban Tuyên giáo và Nữ công và Ban Tổ chức Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Tháp,

QUYẾT ĐỊNH

 Điều 1. Thành lập Ban Biên tập Trang Thông tin điện tử Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Tháp (gọi tắt là Trang Thông tin Liên đoàn Lao động Tỉnh) gồm các đồng chí có tên như sau:

1. Đ/c Chủ tịch Liên đoàn Lao động Tỉnh                            - Trưởng Ban;

2. Đ/c Phó Chủ tịch phụ trách Ban TG&NC LĐLĐ Tỉnh - Phó Trưởng Ban;

3. Đ/c Chánh Văn phòng/Phụ trách Văn phòng Liên đoàn Lao động Tỉnh - Thành viên;

4. Đ/c Trưởng Ban CS - PL Liên đoàn Lao động Tỉnh                       - Thành viên;

5. Đ/c Trưởng Ban/Phụ trách Ban Tuyên giáo và Nữ công Liên đoàn Lao động Tỉnh - Thành viên;

6. Đ/c Chuyên viên Văn phòng LĐLĐ Tỉnh (Quản trị mạng)- Thành viên;

7. Đ/c Chuyên viên Ban TG&NC LĐLĐ Tỉnh (phụ trách báo chí, tuyên truyền) – Thành viên.

Điều 2. Nhiệm vụ của Ban Biên tập và các thành viên thực hiện theo quy chế hoạt động của Trang thông tin điện tử Liên đoàn Lao động Tỉnh.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/10/2018 thay thế Quyết định số 180/QĐ-LĐLĐ ngày 22/7/2013 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Tỉnh.

Điều 3. Các Ban; Văn phòng Ủy ban kiểm tra, Văn phòng Liên đoàn Lao động Tỉnh và các đồng chí có tên tại Điều 1 căn cứ quyết định thi hành.

                                                                                                             TM. BAN THƯỜNG VỤ 

 Nơi nhận:                                                                                                                            CHỦ TỊCH

- Như Điều 3;

- Thường trực BTV LĐLĐ Tỉnh;

- CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở;                                                                                                           (Đã ký)

- Các ĐVSN trực thuộc LĐLĐ Tỉnh;

- Lưu: VT, Ban ToC.

                                                                                                       Trần Hoàng Vũ

BBT

Gửi ý kiến:
Tiêu đề*
Nội dung*
Upload FileNhap file  Xoa file 
Họ tên*
Địa chỉ*
Địa chỉ Email

Ý kiến bạn đọc:  
 <<   <   1   >   >>