.::Trang thong tin dien tu Lien Doan Lao Dong::.
Nội dung chi tiết
Nghe bài     Cỡ chữ : A- A A+
Ban biên tập trang tin điện tử LĐLĐ Tỉnh

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH ĐỒNG THÁP

 

Số: 180/QĐ-LĐLĐ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Tháp, ngày 22 tháng 7 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban Biên tập Trang Thông tin điện tử

Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Tháp


BAN THƯỜNG VỤ LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH ĐỒNG THÁP

- Căn cứ Điều lệ Công đoàn Việt Nam;

- Căn cứ Quyết định số 240/QĐ-UBND-HC ngày 14/02/2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành Quy chế cung cấp, biên tập và phổ biến thông tin trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Đồng Tháp;

- Xét đề nghị của Ban Tuyên Giáo và Nữ công và Ban Tổ chức Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Tháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Biên tập Trang Thông tin điện tử Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Tháp (gọi tắt là Trang Thông tin Liên đoàn Lao động tỉnh) gồm các các đồng chí có tên như sau:

1. Đ/c Phan Thị Quyến, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh - Trưởng Ban.

2. Đ/c Nguyễn Thị Thu Ba, Chánh Văn phòng LĐLĐ tỉnh - P.Trưởng Ban.

3. Đ/c Lưu Văn Bình, Chánh Văn phòng LĐLĐ tỉnh - Uỷ viên.

4. Đ/c Huỳnh Ngọc Trước, Trưởng Ban CS - PL LĐLĐ tỉnh - Uỷ viên.

5. Đ/c Phạm Văn Thuận, P.Trưởng Ban TG và NC LĐLĐ tỉnh - Uỷ viên.

6. Đ/c Trần Trung Tín, Chuyên viên Văn phòng LĐLĐ tỉnh - Uỷ viên.

7. Đ/c Lưu Văn Hùng, Chuyên viên Ban TG và NC LĐLĐ tỉnh - Uỷ viên

Điều 2.  Ban Biên tập có trách nhiệm thực hiện đúng theo Quy chế cung cấp, biên tập và phổ biến thông tin trên Trang Thông tin LĐLĐ Tỉnh của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh và có các nhiệm vụ, quyền hạn sau:

- Tham mưu với Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh trong công tác chỉ đạo điều hành các hoạt động của Trang Thông tin LĐLĐ tỉnh.

- Chỉ đạo công tác tổ chức, biên tập và xuất bản tin tại Trang Thông tin LĐLĐ tỉnh.

- Chịu trách nhiệm tổng hợp, biên tập và xuất bản tin, theo dõi, đôn đốc việc cung cấp thông tin của các LĐLĐ huyện, thị, thành, Công đoàn ngành và các Ban, Đơn vị sự nghiệp trực thuộc LĐLĐ tỉnh.

- Nghiên cứu các giải pháp phát triển Trang Thông tin LĐLĐ tỉnh ngày càng thiết thực, hiệu quả, phục vụ đắc lực sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của tỉnh và nhu cầu thông tin của các tổ chức, cá nhân trong tỉnh và Tổng Liên đoàn LĐVN đúng theo quy định của pháp luật.

- Ban Biên tập làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, định kỳ 2 tháng họp 1 lần. Trường hợp cần thiết Trưởng Ban triệu tập các Uỷ viên họp đột xuất.

Điều 3. Trưởng, Phó và Uỷ viên Ban Biên tập có nhiệm vụ, quyền hạn như sau:

1. Trưởng Ban Biên tập:

- Chỉ đạo chung mọi hoạt động của Ban Biên tập; chủ trì các cuộc họp của Ban Biên tập; chịu trách nhiệm về duyệt, xuất bản tin, bài và chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ LĐLĐ Tỉnh về việc vận hành, phát triển Trang Thông tin LĐLĐ Tỉnh.

- Phân công cụ thể nhiệm vụ cho Phó Trưởng Ban và Uỷ viên Ban Biên tập.

2. Phó Trưởng Ban Biên tập:

- Theo dõi điều hành hoạt động chung của Ban Biên tập, được thay mặt Trưởng Ban chủ trì cuộc họp Ban Biên tập và giải quyết những vấn đề có liên quan đến hoạt động của Trang Thông tin LĐLĐ Tỉnh khi Trưởng Ban đi vắng.

- Tổng hợp các tin, bài trình Trưởng Ban duyệt để xuất bản.

- Trực tiếp chỉ đạo hình thức trình bày, kiểm duyệt nội dung thông tin của Trang Thông tin LĐLĐ Tỉnh.

- Giúp Trưởng Ban chỉ đạo về nội dung hoạt động Trang Thông tin LĐLĐ Tỉnh; chịu trách nhiệm duyệt và xuất bản tin nếu được Trưởng Ban uỷ quyền.

- Chỉ đạo tổng hợp tình hình chi trả nhuận bút, trình Trưởng Ban phê duyệt.

- Chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban về các lĩnh vực công việc được phân công.

- Chuẩn bị nội dung báo cáo, tài liệu phục vụ các kỳ họp của Ban Biên tập.

3. Các Uỷ viên Ban Biên tập:

- Tham gia hoạt động chung của Ban Biên tập.

- Chịu trách nhiệm biên tập, kiểm duyệt nội dung thông tin thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách trước khi gửi đến phó Ban để trình Trưởng Ban duyệt.

- Thực hiện quản trị, xuất bản Trang Thông tin LĐLĐ Tỉnh.

- Nghiên cứu đề xuất phương hướng và giải pháp phát triển Trang Thông tin LĐLĐ Tỉnh.

- Chấp hành theo sự phân công của Trưởng Ban và phát huy tốt vai trò của mình khi thực hiện nhiệm vụ được Trưởng Ban phân công.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2013 và thay thế Quyết định số 1586/QĐ-LĐLĐ ngày 28/01/2013 của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh.

Điều 5. Các Ban, Văn phòng Ủy Ban kiểm tra LĐLĐ tỉnh và các đồng chí có tên tại Điều 1 căn cứ quyết định thi hành.

 

                                                                                                       TM. BAN THƯỜNG VỤ

     Nơi nhận:                                                                                            CHỦ TỊCH

     - Như Điều 5;

     - Chủ tịch, các Phó Chủ tịch LĐLĐ Tỉnh;                                                      (đã ký)

     - Các LĐLĐ huyện, thị xã, thành phố;

     - CĐ ngành, CĐ các KCN, KKT ĐT;

     - Các ĐVSN trực thuộc LĐLĐ Tỉnh;

     - Đ/c Huỳnh Thị Thu Thủy, Phó Chánh VP;

     - Đ/c Lương Tấn Kiệt, Chủ tịch CĐ các KCN, KKT;                          Phan Thị Quyến

     - Lưu:VT, Ban ToC.                                                                            

BBT

Gửi ý kiến:
Tiêu đề*
Nội dung*
Upload FileNhap file  Xoa file 
Họ tên*
Địa chỉ*
Địa chỉ Email

Ý kiến bạn đọc:  
 <<   <   1   >   >>