.::Trang thong tin dien tu Lien Doan Lao Dong::.
Tin hoạt động
Liên đoàn Lao động tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Hội Khuyến học tỉnh vừa phối hợp triển khai Kế hoạch số 114/KH-UBND ngày 06/8/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”.
Vấn đề quan tâm
Liên đoàn các đơn vị
Năm 2014, mặc dù tình hình kinh tế, xã hội của tỉnh gặp nhiều khó khăn nhưng với sự đoàn kết, nỗ lực cao của tập thể cán bộ nhân viên, Chi nhánh CEP đã hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra.